Správne poplatky

Sadzobník poplatkov na rok 2018

Vysielanie v obcnom rozhlase:

 • jeden oznam pre fyzické osoby 1,30 €
 • jeden oznam pre právnické osoby 1,70 €
 • relácia pri príležitosti životného jubilea 2,00 €

 

Prenájom Kultúrneho domu/Klubu mladých pre občanov s trvalým pobytom v obci Malá Ida:

 • Kultúrny dom 26,60 €
 • Kultúrny dom na kar 16,60 €
 • Klub mladých 15,00 €

 

Prenájom Kultúrneho domu/Klubu mladých pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Malá Ida, právnické osoby, ktoré nevykonávajú činnosť na území obce Malá Ida:

 • Kultúrny dom 33,20 €
 • Klub mladých 16,60 €

 

Prenájom stolov a stoičiek:

 • veľký stôl 0,50 €
 • malý stôl 0,40 €
 • stolička 0,09 €
 • zariadenie kuchyne 0,15 € / 1 osoba

 

Prenájom Kultúrneho domu na tanečné zábavy a diskotéky:

 • akcia so vstupným :
  • domáci 50,00 € / 1 akcia
  • cudzí 100,00 € / 1 akcia
 • akcia bez vstupného 0,00 €

 

Prenájom Kultúrneho domu na svadobnú hostinu:

 • domáci 50,00 € / 24 hod. + média
 • cudzí 100,00 € / 24 hod. + média

 

Prenájom obecného hnuteľného majetku:

 • krovinorez 0,05 € / hod. bez pohonných hmôt + 2,32 € / hod. mzda pracovníka platná v roku 2012
 • kultivátor, bubnová kosačka 0,0758 € / hod. bez pohonných hmôt + 2,32 € / hod. mzda pracovníka platná v roku 2012
 • snehová fréza 0,0758 € / hod. bez pohonných hmôt + 2,32 € / hod. mzda pracovníka platná v roku 2012
 • drvič konárov 0,106 € / hod. bez pohonných hmôt + 2,32 € / hod. mzda pracovníka platná v roku 2012

 

Vyhotovenie fotokópií pre fyzické a právnické osoby:

 • za fotokópiu jednej strany formátu A4 0,05 €
 • za fotokópiu dvojstrany formátu A4 0,10 €
 • za fotokópiu jednej strany formátu A3 0,12 €
 • za fotokópiu dvojstrany formátu A3 0,15 €
 • poplatok za faxovanie jednej strany formátu A4 0,20 €
 • skenovanie a mailovaniejednej strany formátu A4 0,20 €

Vyhotovenie fotokópií do sumy 0,17 € znáša obec Malá Ida.

Overenie podpisu alebo listiny:

 • podpis 1,50 € / 1 podpis

Osoba, ktorej podpis sa overuje, sa musí preukázať platným občianskym preukazom. Podpisuje sa pred povereným pracovníkom, ktorý podpis overuje.

 • listina 1,50/ 1 strana formátu A4

Pri osvedčovaní listiny je potrebné vždy predložiť aj originál listiny, pričom za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných na listine sa neosvedčuje. Nie je možné overiť jednu stranu z celku samostatne, len celú listinu t.j. obe strany.

Nákup smetnej nádoby:

 • občan s trvalým pobytom v obci Malá Ida si môže zakúpiť nádobu na komunálny odpad na obecnom úrade – občan hradí 50% z nákupnej ceny za jednu smetnú nádobu pre domácnosť na dobu 5-tich rokov
 • ďalšiu smetnú nádobu hradí občan v plnej výške (plná nákupná cena)
 • viacčlenná domácnosť (viac ako 4 osoby) si môže zakúpiťdruhú nádobu na komunálny odpad – občan hradí 50% z nákupnej ceny za jednu smetnú nádobu pre domácnosť na dobu 5-tich rokov

Cenník nádob pre rok 2013 – plná cena:

kovová – 22,56€
plastová – 19,56€

Pridelenie orientačného čísla:

 • 2,60€

 

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu:

 • plný – 0,0438 € / osobu / rok
 • znížený – 0,0302 € / osobu / rok
 • ďalšia smetná nádoba alebo vrece
  • 110 l – 2,64 € za jeden vývoz
  • 50 l – 1,20 € za jeden vývoz

 

Daň za psa:

7,00 €

Známka pre psa:

0,50 € ( vydanie druhej známky pri strate známky 1,00 € )

Poplatok za uloženie zosnulého v chladiacom zariadení:

(účtuje sa počet hodín t.j. každá, aj začatá hodina)

 • za zosnulého, ktorý mal trvalý pobyt v obci Malá Ida 4,50 € / deň
 • za zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Malá Ida 9,00 € / deň

 

Poplatok za poskytnutie domu smútku v deň pohrebu:

 • za zosnulého, ktorý mal trvalý pobyt v obci Malá Ida 6,00 € / deň
 • za zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Malá Ida 10,00 € / deň

 

Prenájom hrobového miesta (prenájom na dobu 25 rokov):

 • zosnulý, ktorý mal trvalý pobyt v obci Malá Ida 23,24 €
 • dieťa do 10 rokov a urnové miesto 9,96 €
 • zosnulý, ktorý mal pôvod v obci (rodák) 99,58 €
 • zosnulý, ktorý nemal pôvod v obci a nemal trvalý pobytt v obci 165,97 €
 • uloženie urny do existujúcej hrobky 3,32 €
 • odpredaj hrobky 492,86 €

 

Prenájom trhového miesta:

 • fyzická osoba 1,70 € / hod. (aj začatá)
 • fyzická osoba – podnikateľ 3,30 € / hod. (aj začatá)
 • právnická osoba 3,30 € / hod. (aj začatá)

 

Prenájom telocvične + šatne + sociálne zariadenie:

 • pre futbal 10,00 € / hod.
 • pre ostatné športy 7,00 € / hod.

 

Prenájom viacúčelového ihriska:

 • domáci 0,00 € / 1 hod.
 • cudzí 10,00 € / 1 hod.

 

Prenájom futbalového ihriska:

 • domáci 0,00 €
 • cudzí 50,00 € / 1 futbalový zápas

 

Prenájom futbalového ihriska + šatne:

 • domáci 0,00 €
 • cudzí 100,00 € / 1 futbalový zápas

 

Poplatok za zverejnenie (inzercie, oznamu, reklamy, letáku a pod.):

 • formát A3 – 0,20 € / deň
 • formát A4 – 0,15 € / deň
 • formát A5 – 0,10 € / deň

 

Odpoplatku sú oslobodené:

štátne orgány, obce, VÚC a rozpočtové organizácie, ZŠ v Malej Ide, MŠ v Malej Ide, Spoločenstvo vlastníkov – Urbariát a nepodnikateľské organizácie pôsobiace v obci).
Poplatok za zverejnenie je splatný pred poskytnitím služby.