Vyplácanie podielov zo zisku za rok 2018

Výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že dňa 23.3.2019 sa budú vyplácať podiely zo zisku za rok 2018. Vyplácanie sa uskutoční v priestore miestnej knižnice (vo dvore Obecného úradu) od 9.00 do 14.00.

Na prevzatie podielov je potrebné priniesť občiansky preukaz alebo splnomocnenie podielnika. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

Členovia, ktorí chcú mať vyplácané podiely na účet v banke, musia číslo účtu doručiť Urbariátu na tlačive „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktoré je prístupné na internetovej stránke obce Malá Ida v záložke Obec – Urbariát -„Oznamy“. V minulosti poskytnuté čísla účtov nemôžu byť bez písomného súhlasu podielnika používané.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

  • Malá Ida, ČOM: 0000035277, EIC: 24ZVS0000015498W v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD

  • OBEC MALÁ IDA v úseku: celé ulice K ihrisku, Idanská, Vodná, Družstevná, Letná v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD