Výzva na podávanie daňového priznania

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2018 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná na Okresnom úrade, odbor katastrálny k 1.1.2019
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2018
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2018
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2018 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2019 potrebné doklady uvedené vo VZN č.5/2018 a  to    v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú viac ako 90 dní  pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.