Výberové konanie

OBEC MALÁ  IDA, Malá Ida

Obec Malá Ida vyhlasuje

 v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy v Malej Ide, s predpokladaným nástupom 1. apríla 2020

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka)
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa  vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnane s prvou atestáciou v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie)
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné vhodné schopnosti:

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy, v oblasti pracovno-právnych a ekonomických predpisov
 • znalosť práce s PC

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a náležitosti pre účasť uchádzača do výberového konania.

Uchádzači výberového konania svojou účasťou  na výberovom konaní týmto berú na vedomie spracúvanie ich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, striktne pre účely realizácie výberového konania.

Základná zložka mzdy bude stanovená v súlade so zákonom č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:

 1. marca 2020 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20, Malá Ida – v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa označenej heslom „VK NEOTVÁRAŤ”. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Úspešný uchádzač výberového konania je pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom povinný v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnúť osobné údaje za účelom preukázania bezúhonnosti prostredníctvom vyžiadania odpisu z registra trestov.

 

V Malej Ide, 20.2.2020                                                       PaedDr. Jana Kallová v.r.

Vyhlásenie VK: 20.2.2020                                                       starostka obce