Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malej Ide

Obec Malá Ida v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy v Malej Ide s predpokladaným nástupom 2.mája 2022

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa zákona

č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15, 15a, 15bzákona č. 138/2019 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy a tel. kontaktu)
 • overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxe
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)
 • písomný návrh Koncepcie rozvoja Materskej školy v Malej Ide

–     súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľa Materskej školy “ do 13.4.2022 do 10.00 hod na Obecný úrad, Hlavná 11, 04420 Malá Ida.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 kalendárnych dní pred dňom konania výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

PaedDr. Jana Kallová, starostka obce v.r.