Uznesenie č. 5/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Malá Ida  v súlade s §18a ods. 2 a následných zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Ida , a to 21.marca  2019,
 • schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,20s nástupom od 3.4.2019
 • určuje:

A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Malá Ida :

 1. Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko 3 – kontaktné údaje (mail, telefón)
 2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
 3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole
 4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 5. Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 7.3.2019, do 12:00 hod.

Adresa doručenia prihlášky:

Obecný Úrad Malá Ida ,Hlavná 11,004420 s označením „Voľba hlavného kontrolóra neotvárať“

Súčasťou prihlášky sú:

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť