Úradná tabuľaOdvolanie III. stupňa povodňovej aktivity


III. stupeň povodňovej aktivity


Ukončenie núdzového stavu 14.5.2021


Vyhlášky ÚVZ od 10.05.2021


Aktuálne platné opatrenia

Rúško

Povinné nosenie FFP2, alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5m.

Obmedzenie pohybu

Platí zákaz vychádzania v čase od 21:00 hod. do 01:00 hod.

Práca

Odporúča sa práca z domu. Na cestu do práce až po 21:00 hod. je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 14 dní ( v prípade I. stupňa varovania – 21 dní).

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ a SŠ končiace ročníky a prvé štyri ročníky8-ročných gymnázií

Pobyt v prírode

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu aj mimo okresu je povolený bez testu od 01:00 hod. do 21:00 hod.

Oslavy, večierky, svadby, kary, hromadné podujatia, obrady (sobáš, krst, pohreb)

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané. Hromadné podujatia sú povolené do 6 osôb. Povolené sú kultúrne podujatia s testom a bohoslužby bez testu. Obrady sú povolené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené „cez okienko“. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov.

Obchody, služby a nákupné centrá

Obchody a služby sú otvorené s podmienkou dodržania maximálneho počtu zákazníkov (1 zákazník na 15 m2)

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj „cez okienko“ a terasy. Ubytovacie zariadenia sú otvorené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov.Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

 Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice

Zastúpenie : Marián Kéda

IČO : 46008471, DIČ : 2023178663, IČ DPH : SK2023178663

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.  Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického

Odôvodnenie:

Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

V Košiciach  dňa 24.2.2021

Za poverenú osobu: Marián Kéda , 0907 656 333