Úradná tabuľa
VZZZ


OZNAM O VEREJNOM PREROKOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI „VOLVO CAR KOŠICE“


Povolenie – rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Verejná vyhláška – umiestnenie stavby FTTH_KS_IBV Veľké lúky a Panské Pole
Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK2023178663

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .

V Košiciach dňa 1.3.2022

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333


 

Bratislava – 30. júla 2021 – Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku, ktorou sa dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí:

Prehľad zmien:

U športovcov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod hromadného podujatia do limitu 100 osôb v zelených okresoch (stupeň Monitoring) nemusí byť od soboty 31. júla 2021 podmienená účasť na športovej súťaži negatívnym výsledkom testu.
V žltých a horších okresoch sú pre športové podujatia zastrešené športovými zväzmi ponechané podmienky ako doteraz, teda platí povinnosť pravidelného testovania hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod hromadného podujatia.

V žltých a horších okresoch nemusia podstupovať testovanie na COVID-19 tí, ktorí spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby alebo sú do 180 dní po prekonaní ochorenia či osoby do 12 rokov.
Zmena bola odsúhlasená na rokovaní členov odborného konzília, za účasti štátneho tajomníka ministerstva školstva Ivana Husára a poverených osôb z Úradu verejného zdravotníctva SR.233/2021 V. v. SR

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

234/2021 V. v. SR 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Opatrenia obsiahnuté vo vyhláškach sú účinné od pondelka 26. júla s výnimkou pravidiel pre športové podujatia, ktoré nadobudli účinnosť už v piatok 23. júla od 20:00 hod.

  1. Zmeny týkajúce sa oboch vyhlášok:

Deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje (napríklad interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, oslavy organizované v prevádzkach a podobne).

Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov zosúlaďujeme so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach.

Zjednocuje sa definícia zaočkovanej osoby. Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba:

  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.
  1. Zmeny týkajúce sa vyhlášky ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí 

Hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu (táto možnosť je vo vyhláške ÚVZ SR stanovená už približne rok za jasne stanovených podmienok) sa predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.

Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.

  1. Zmeny pre športové podujatia najvyšších súťaží (s účinnosťou už od piatka 23. júla 2021 od 20:00 h. po komunikácii s futbalovým zväzom, ktorý bol o tejto zmene informovaný už vopred)
  • Podmienky platné pre tieto športové podujatia budú platiť aj pre medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov najvyšších súťaží,
  • Platnosť negatívnych výsledkov testov sa stanovuje na 24 hodín pred začiatkom podujatia. Nutné je preukazovať sa PCR alebo LAMP testami, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19,
  • Maximálny počet účastníkov je stanovený na 50 % kapacity divákov. Podmienka najviac 2000 divákov v exteriéri a najviac 1000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa táto podmienka ruší,
  • Priestory pre divákov sa rozdelia do sektorov, ktoré majú kapacitu najviac 1000 divákov
Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity


III. stupeň povodňovej aktivity


Ukončenie núdzového stavu 14.5.2021


Vyhlášky ÚVZ od 10.05.2021


Aktuálne platné opatrenia

Rúško

Povinné nosenie FFP2, alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5m.

Obmedzenie pohybu

Platí zákaz vychádzania v čase od 21:00 hod. do 01:00 hod.

Práca

Odporúča sa práca z domu. Na cestu do práce až po 21:00 hod. je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 14 dní ( v prípade I. stupňa varovania – 21 dní).

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ a SŠ končiace ročníky a prvé štyri ročníky8-ročných gymnázií

Pobyt v prírode

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu aj mimo okresu je povolený bez testu od 01:00 hod. do 21:00 hod.

Oslavy, večierky, svadby, kary, hromadné podujatia, obrady (sobáš, krst, pohreb)

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané. Hromadné podujatia sú povolené do 6 osôb. Povolené sú kultúrne podujatia s testom a bohoslužby bez testu. Obrady sú povolené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené „cez okienko“. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov.

Obchody, služby a nákupné centrá

Obchody a služby sú otvorené s podmienkou dodržania maximálneho počtu zákazníkov (1 zákazník na 15 m2)

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj „cez okienko“ a terasy. Ubytovacie zariadenia sú otvorené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov.Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

 Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice

Zastúpenie : Marián Kéda

IČO : 46008471, DIČ : 2023178663, IČ DPH : SK2023178663

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.  Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického

Odôvodnenie:

Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

V Košiciach  dňa 24.2.2021

Za poverenú osobu: Marián Kéda , 0907 656 333