Pozvnánka na OZ 23.11.2021

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2021  (utorok)

so začiatkom o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 9. Pripomienkovanie Nízkouhlíkovej stratégie obce Malá Ida
 10. Zriadenie Komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Malá Ida
 11. Sťažnosť na porušenie zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. – Žiadosť o vykonanie nápravy– oboznámenie sa s obsahom sťažnosti, ktorá smeruje proti obecnému zastupiteľstvu
 12. Schválenie zámeru prenajať nehnuteľnosť obce – dôvod hodný osobitného zreteľa § 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
 13. Schválenie spolufinancovania projektu „Autobusové zastávky v obci Malá Ida”
 14. Rôzne:
  1. ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku reg. číslo KaHR/22VS-1501/0711 – „Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Malá Ida“
 15. Diskusia
 16. Záver