Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24.05.2018 (štvrtok)

so začiatkom o 17.00 hod v Klube mladých v Malej Ide.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko Ing. Michňovej Angely – hlavnej kontrolórky obce Malá Ida k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
 7. Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2017
 8. Schválenie čerpania Rezervného fondu
 9. Rozpočtové opatrenie č.2-5/2018
 10. Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu NN prípojky a práva prechodu na parcele 637/3 v k.ú Malá Ida pre Ing. Karina Brdárska a Ing. Jozef Kubov Jantárová 2,Košice
 11. Žiadosť o odkúpenie časti  parcely 637/3 Ing. Karina Brdárska a Ing. Jozef Kubov Jantárová 2,Košice-schválenie zámeru predaja
 12. Žiadosť občanov o osadenie spomaľovačov na ulici Zvončeková
 13. Opätovná žiadosť o prevzatie stavieb do správy a vlastníctva obce Malá Ida od firmy Best Properties s.r.o Kováčska 40, Košice
 14. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie – žiadosť Rady školy pri ZŠ Malá Ida
 15. Súhlas na  vysporiadanie pozemkov pod cintorínom s Rímskokatolíckou farnosťou Košice- Šaca, Kvetná 25,Košice -Šaca a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská kapitula 9,05304 Spišské Podhradie –prenájom pozemkov
 16. Výzva Environmentálny fond-Elektromobil pre obec
 17. Podnet občanov k prešetreniu znečistenia podzemných vôd v lokalite za Berekom.
 18. Diskusia
 19. Uznesenia
 20. Záver