Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.01.2019

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.01.2019 (streda)

so začiatkom o 18.00 hod. v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Správa  Ing. Michňovej Angely – hlavnej kontrolórky obce Malá Ida za rok 2018
 7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malá Ida
 8. Požiarny poriadok obce Malá Ida -návrh
 9. Zmluva o nájme pozemkov Rímskokatolícke Biskupstvo Spišské Podhradie
 10. Prevzatie verejnoprospešných stavieb od firmy Best Properties s.r.o Košice
 11. Zmena organizačnej štruktúry od 1.2.2019
 12. Riešenie dopravnej situácie ulica Zvončeková-odpoveď ODI Košice okolie
 13. Schválenie návrhov  projektov na rok 2019
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenia
 17. Záver