Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.03.2019

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21.03.2019 (štvrtok )

so začiatkom o 18.00 hod v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Doplnenie uznesenia 87/2017 na základe žiadosti SPF zmena čísla parciel
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce Malá Ida
 8. Program odpadového hospodárstva obce Malá Ida  na roky 2016-2020
 9. Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Jasov
 10. Rozpočtové opatrenie č.11/12/2018 a 1/2019
 11. Dodatok č.1 VZN  4/2017o poskytovaní dotácie pre školy a školské zariadenia
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Uznesenia
 15. Záver