Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2018 (pondelok)

so začiatkom o 17:00 hod. v Klube mladých v Malej Ide

  

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Návrh dodatku č. 1/2018 k VZN č. 1/2004, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida
 6. Žiadosť Ing. Ľubomíra Chromého a Ing. Daniely Chromej, Smolník 23 o zriadenie vecného bremena
 7. VIII. rozpočtové opatrenie
 8. Správa nezávislého audítora Ing. Paulíny Baňackej o výsledkoch overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017
 9. Rôzne:
 10. Diskusia
 11. Uznesenia
 12. Záver