Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu Malá Ida

Členská schôdza sa uskutoční dňa 23.2.2019(sobota) o 10.00 hod.v Kultúrnom dome obce Malá Ida s týmto programom:

Program:

Správa o činnosti spoločenstva, správa o hospodárení za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, schválenie účtovnej závierky za rok 2018, schválenie návrhu na rozdelenie zisku, diskusia, uznesenie, záver.

 Prezentácia členov Spoločenstva bude od 9.00 – 10.00 hod.

O občerstvenie je postarané.  

Výbor spoločenstva