Pozvánka na obecné zastupiteľsvo 13.12.2018

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 dňa 13.12.2018  (štvrtok)

so začiatkom o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Bezodplatný prevod majetku od firmy Best Properties s.r.o Košice
 7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 8. Návrh zmluvy Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie, Košice-Šaca Kvetná 25, 040 15 Košice-Šaca
 9. Petícia občanov – odstránenie cestných spomaľovačov – retardérov
 10. Žiadosť p. Dušan Boroša ,Orgovánová 9, Malá Ida – o odstránenie cestných spomaľovačov – retardérov
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
 12. Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
 13. Dodatok č.1 k VZN  č.8/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 14. Rozpočtové opatrenia č. IX a X
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na I. polrok 2019
 16. Zmluvy o vecných bremenách
 17. Diskusia a rôzne
 18. Uznesenia
 19. Záver

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov praje Obecný úrad.

                                              PaedDr. Kallová Jana, starostka obce v.r.