Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na 4. (mimoriadne) zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.08.2021 (pondelok), v priestoroch Kultúrneho domu Malá Ida o 15 hod.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Spolufinancovanie projektu ,,Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida”
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Rozpočtové opatrenie
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – priamy predaj
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – priamy predaj – p. Figuľová
 11. Informácie starostky
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Uznesenia
 15. Záver