Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 09.12.2020

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 09.12.2020 (streda)

so začiatkom o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko Ing. Michňovej Angely – kontrolórky obce Malá Ida k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 7. Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 8. a VII. rozpočtové opatrenie obce Malá Ida
 9. Žiadosť Igora Frankoviča, K ihrisku 22, Malá Ida o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej siete
 10. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Malá Ida a to novovytvorenej parcely CKN č. 730/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 93 m2
 11. Žiadosť obce Malá Ida pozemkovému spoločenstvu Urbariát Malá Ida o odkúpenie nehnuteľného majetku, parcely EKN č. 81 o výmere 19 m2
 12. Predaj nehnuteľného majetku a to parcely EKN č. 107/2 o výmere 40 m2, druh pozemku ostatná plocha Urbariátu Malá Ida – pozemkovému spoločenstvu
 13. Návrh Dodatku č. 2/2020 k VZN č. 1/2019 o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti ÚPN obce Malá Ida
 14. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 4/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Malá Ida a financovanie centier voľného času mimo sídla obce Malá Ida
 15. Dodatok č. 13 a 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 16. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby Malá Ida – Vodovod a kanalizácia na ulici Pod Dúbravou
 17. Darovacia zmluva – FibreNet s.r.o, Trhová Hradská
 18. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na prvý polrok 2021
 19. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Malá Ida
 20. Schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce Malá Ida – obecného bytu, Školská 7, Malá Ida
 21. Rôzne:
  1. Súhlas obecného zastupiteľstva na výstavbu chodníka „smer Šemša“ na p.č. CKN č. 934/1
  2. Žiadosť o zmenu územnéhho plánu na návrh Novický, advokátska kancelária
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu č. 3 na návrh p. Mareka Beluščáka
  4. Informácia o prebiehajúcich projektoch a činnosti v obci
 22. Diskusia
 23. Uznesenia
 24. Záver

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov praje Obecný úrad