Pozvánka na zasadnutie OZ 10.9.2020

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 10.09.2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 17.30 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 1. Čerpanie programového  rozpočtu za  polrok 2020
 2. Rozpočtové opatrenie 4/2020
 3. Prevzatie  majetku Domy Malá Ida Smreková 2,Malá Ida 04420
 4. Prevzatie majetku Best Properties s.r.o Kováčska 40,Košice
 5. Odovzdanie majetku do správy ZŠ Malá Ida ,Školská 10

-Obstaranie učební pre ZŠ Malá Ida

-Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy

 1. Predaj pozemku-schválenie odpredaj pozemku  Urbariát Pozemkové spoločenstvo
 2. Žiadosť Novický Františkánska 5,Košice advokátska kancelária na základe  plnomocenstva Alpine Properties s.r.o  –zmena územného plánu obce Malá Ida
 3. Marek Beluščák Zlaté Pole 64/3 Zmena využitia územia na parcele č.920/2
 4. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Malá Ida  a to obecného bytu nachádzajúceho sa na ulici Školská 7. 04420 Malá Ida , byt č. 3, podlažie 2.
 5. SO 4 Preložka splaškovej kanalizácie a vodovodu MI Home s.r.o
 6. Zmena uznesenia 7/2020
 7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
 8. Informácia starostky obce o projektoch a akciách
 9. Rôzne:
 10.  Diskusia
 11.  Uznesenia
 12. Záver

Zabezpečenie potrebných protiepidemiologických opatrení pri zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malej Ide  s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za účasti poslancov Obecného zastupiteľstva, starostky obce, predkladateľov materiálov a nevyhnutných zamestnancov s dodržaním bezpečnostnej vzdialenosti všetkých prítomných a za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení dezinfikovanie rúk a dodržiavanie odstupov.

Všetci zúčastnení, vrátane verejnosti, sú povinní predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 a pred vstupom do Kultúrneho domu sa musia podrobiť meraniu telesnej teploty.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 dostanú všetci pred vstupom do Kultúrnom dome. Verejnosť žiadame, aby sa v priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva zdržiavala v zadnej časti Kultúrnom dome, dodržiavala bezpečnostný odstup a rešpektovala všetky pokyny poverených osôb. Upozorňujeme, že vzhľadom na povinné dodržiavanie bezpečnostného odstupu je kapacita sály Kultúrnom dome  obmedzená. Prosíme verejnosť, aby sa kvôli preventívnym opatreniam, dostavili v  predstihu.