Pozvánka na zasadnutie OZ 8.6.2021

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 8.06.2021 (v utorok )so začiatkom o 16.00 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 6.  Zmena účelu použitia prostriedkov z rezervného fondu
 1. Spolufinancovanie investičných  projektov obce
 2. Rozpočtové opatrenie č.3 a č.4
 3. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
 4. Záverečný účet obce Malá Ida za rok  2020
 5. Plán kontrol č.2 Hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na rok 2021
 6. Návrh VZN č.2/2021 o elektronickej komunikácii obce Malá Ida
 7. Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
 8. Návrh VZN č.3/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za dieťa v  MŠ a v školskom zariadení
 9. Návrh na Za D  č.3 Územný plán obce Malá Ida
 10.  Zámer prenájmu majetku z dôvodu osobitného zreteľa
 11. Zámer zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa
 12. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórky obce
 13. S M E R N I C A č. 1/ 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Malá Ida
 14.  Informácia starostky obce o projektoch do ktorých sa zapojila obec alebo do ktorých sa plánuje zapojiť  a akciách
 15.  Rôzne:
 16.  Diskusia
 17.  Uznesenia
 18.  Záver