Pozvánka na zasadnutie OZ 8.3.2021

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 8.03.2021 (v pondelok )so začiatkom o 16.00 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 6.  Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
 1. Rozpočtové opatrenie
 2. Výročná správa za rok 2019
 3. Správa Hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
 4. Spolufinancovanie investičných  projektov obce
 5. Rozbor protiprávnej činnosti OOPZ Komárovce
 6. Zmena organizačnej štruktúry od 1.2.2021
 7. Vecné bremeno- zrušenie predkupného práva pre obec Malá Ida pre p.  Katarína Mroková, Letná 52, Malá Ida, parc.č.1059/31 kat. územie Malá Ida
 8. Súhlas so zriadením vecného bremena
 9. Návrh na Za D  č.3 Územný plán obce Malá Ida
  1. Marek Beluščák
  2. Alpine Properties
 10. Zmluvy o vecnom bremene VVS a.s.
 11. Návrh zmluvy firmy Best Properties na odovzdanie majetku
 12. Informácia starostky obce o projektoch do ktorých sa zapojila obec alebo do ktorých sa plánuje zapojiť  a akciách
 13. Rôzne:
 14. Diskusia
 15. Uznesenia
 16. Záver