Pozvánka na zasadnutie OZ 6.11.2023

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 06.11.2023 (pondelok)

so začiatkom o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 8. Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    na území obce Malá Ida
 9. Prenájom – dôvod hodný osobitného zreteľa – obecný byt CKN 120/2
 10. Prevzatie chodníka do správy a majetku CKN 940/18 – IBV Lazy Malá   Ida – II. Etapa
 11. Preloženie stanice VEKS na parcelu CKN 268, k. ú. Malá Ida
 12. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/ 2023
 13. Vyhodnotenie pripomienok k ZaD č. 3 ÚPN – O Malá Ida
 14. Informácie o projektoch obce
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver