Pozvánka na zasadnutie OZ 28.6.2022

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.6.2022   (utorok)

so začiatkom o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malá Ida k záverečnému účtu obce Malá Ida za rok 2021
 1. Záverečný účet Obce Malá Ida za rok 2021
 2. Prevzatie inžinierskych stavieb do majetku obce Malá Ida od firmy Best Properties s.r.o., Kováčska 40, Košice
 3. Zriadenie vecného bremena – vodovod a kanalizácia Pod Dúbravou
 4. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 5. Správa o výsledkoch kontroly za rok 2021 v obci Malá Ida
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na druhý polrok 2022
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver