Pozvánka na zasadnutie OZ 26.5.2022

P O Z V Á N K A

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.5.2022 (štvrtok) so začiatkom o 15.30 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Písomná správa o plnení uznesení
  6. Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov v zmysle uznesenia č.23/2022 a 24/2022
  1. Schválenie zámeru prenajať pozemok časť parcely CKN č. 281/1
  2. Rôzne
  3. Diskusia
  4. Záver