Pozvánka na zasadnutie OZ 21.9.2022

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 21.09.2022 (v stredu )so začiatkom o 16.00 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 1.  Rozpočtové opatrenie
 2.  Dodatok č.16 k Zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu
 3. Žiadosť o zámenu pozemkov novovytvorenej parcely č.132/3 o výmere 24m2 vo   vlastníctve obce za parcely č.129/2 o výmere 9m2 a 129/4 o výmere 15m2 vo vlastníctve MI-home s.r.o za účelom prechodu  do Základnej školy.
 4. Žiadosť o prevzatie inžinierskej stavby do majetku Obytný súbor Bukovecká-SO 02   Komunikácie betónová cesta vetva B v dĺžke 50,12m na parcele CKN  č. 90/2, katastrálne územie Malá Ida
 5. Návrh na verejné ocenenie  Košického samosprávneho kraja
 6. Informácia starostky obce o projektoch a akciách
 7. Diskusia
 8. Uznesenia
 9. Záver