Pozvánka na zasadnutie OZ 21.2.2022

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 21.02.2022 (v pondelok )so začiatkom o 15,00 hod.

v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 1. Spolufinancovanie projektu ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V OBCI MALÁ IDA
 2. Dotácia na obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 3. Rozpočtové opatrenia /4/
 4. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
 5. ZaD č.3 územného plánu obce Malá Ida
 6. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti parcely C č. 332/2 pre p. MDDr. NaďuHomzovú, Idanská 141/9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Informácia starostky obce o projektoch a akciách
 8. Rôzne:
 9.  Diskusia
 10.  Uznesenia
 11. Záver