Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2021

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.12.2021  (pondelok)

so začiatkom o 16.30 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malá Ida k návrhu rozpočtu obce Malá Ida na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 7. Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 8. Rozpočtové opatrenie
 9. Dodatok č. 5/2021 k VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Malá Ida
 10. VZN č. 6/2021 o spádovej materskej škole
 11. Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
 12. Packeta Slovakia s. r. o. – prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na I. polrok 2022
 14. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Malej Ide
 15. Štatút Obecnej knižnice v Malej Ide
 16. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Malá Ida
 17. Rôzne:
 18. Diskusia
 19. Záver

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov praje Obecný úrad