Pozvánka na zasadnutie OZ 20.07.2021

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 20.07.2021 (utorok ) so začiatkom o 14.00 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Správa o plnení uznesení
  6. Schválenie zámeny nehnuteľností
  7. Priamy predaj – novovytvorená parcela C KN č. 730/2 o výmere 93 m2 v k.ú obce Malá Ida
  8. Schválenie nájmu nebytový priestorov – telefónna ústredňa na parcele č. C KN 333/2 v k.ú. obce Malá Ida
  9. Schválenie zámeru – prenájom nebytových priestorov p.č. 332/2 v k.ú obce Malá Ida
  10. Schválenie zámeru – novovytvorená parcela C KN č. 500/3 o výmere 11 m2 v k.ú obce Malá Ida
  11. Rozpočtové opatrenie
  12. Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
  13. Návrh VZN č. 5/2021 prevádzkový poriadok pohrebiska
  14. Zmena uznesenia č.24/2021
  15. Rôzne
  16. Diskusia
  17. Záver