Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2019

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2019 (v pondelok)  so začiatkom o 17.00 hod v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa ruší VZN o úhradách za poskytované služby obcou Malá Ida
 7. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Ida
 8. Návrh Dodatku č. I, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malá Ida k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 10. Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 11. Rozpočtové opatrenie č.7/2019
 12. Príloha č. 1 k VZN č. 4/2017 – dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida a CVČ nezriadených obcou Malá Ida
 13. Schválenie spôsobu a zámeru predaja nehnuteľnosti a to časti p.č. 1057/4, o výmere cca 50m2 vo vlastníctve obce Malá Ida
 14. Sadzobník poplatkov obce Malá Ida
 15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malá Ida
 16. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na prvý polrok 2020
 17. Odmena hlavnej kontrolórky obce Malá Ida
 18. Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
 19. Rôzne:
 • Informácia o zrealizovaných investičných aktivitách v obci
 • Informácia o kultúrnych podujatiach v obci
 • Návrh na zrušenie kultúrnej akcie privítanie Nového roka ohňostroj z dôvodu príspevku na verejný účet mesta Prešov pomoc postihnutým
 1. Diskusia
 2. Uznesenia
 3. Záver

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov praje,

starostka obce a zamestnanci Obecného úradu.