Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2022

P O Z V Á N K A

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15.12.2022  (štvrtok)

so začiatkom o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

  

 • Otvorenie zasadnutia 
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu
 • Voľba návrhovej komisie
 • Písomná správa o plnení uznesení  
 • Stanovisko kontrolórky obce Malá Ida k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 
 • Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 • Rozpočtové opatrenia obce Malá Ida
 • Dodatok č. 6 k VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Malá Ida a financovanie centier voľného času mimo sídla obce Malá Ida
 • Návrh VZN obce Malá Ida č. 2/2022 o stravovaní dôchodcov na území obce Malá Ida
 • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Malá Ida
 • VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Ida  
 • Schválenie zámeny pozemkov, novovytvorenej parcely CKN č. 132/3 o výmere 24 m2 druh pozemku záhrada vo vlastníctve obce za parcely CKN č. 129/4 o výmere 15 m2 a parcely CKN č. 129/2 o výmere 9m2 druh pozemkov záhrada
 • Zriadenie bezodplatného vecného bremena na parcelách CKN č. 284 a CKN č. 293/3 za účelom umiestnenia elektro-energetického zariadenia v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice
 • Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
 • Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu  
 • Zriadenie komisie pre sťažnosti v podmienkach obce Malá Ida  
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na prvý polrok 2023
 • Zmeny Sadzobníka minimálnych cien nájomného nebytových priestorov a hnuteľných vecí
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022  
 • Návrh na koncoročnú odmenu kontrolórke obce Malá Ida 
 • Rôzne:
  • Informácia o prebiehajúcich projektoch a činnosti v obci
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov praje starostka obce a zamestnanci Obecného úradu