Pozvánka na zasadnutie OZ 14.3.2023

P O Z V Á N K A

  Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.3.2023  (utorok) 

so začiatkom o 15.30 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení  
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Oprava čísla GP v uznesení č. 22/2022  
 8. Prevod správy majetku obce na Základnú školu v Malej Ide 
 9. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo- chránených budov č. 02102-29-V01
 10. Organizačný poriadok
 11. Výpožičný poriadok a cenník poplatkov obecnej knižnice 
 12. Rôzne – petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na ulici Bukovecká
 13. Diskusia
 14. Záver