Pozvánka na zasadnutie OZ 13.6.2023

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 13.06.2023

(utorok)

so začiatkom o 15, 30 hod. v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Malá Ida za rok  2022
 7. Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia
 9. Návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN č. 9/2015 o určení názvov ulíc v obci Malá Ida
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na druhý polrok 2023
 11. Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu
 12. Informácia o projektoch obce 
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver