Pozvánka na zasadnutie OZ 13.11.2019

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.11.2019  (v stredu)

so začiatkom o 17.00 hod v Klube mladých  v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
 7. Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy v Malej Ide
 8. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
 9. VI. rozpočtové opatrenia
 10. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019
 11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, informácia o určení mesačnej odmeny zástupcovi starostky obce Malá Ida
 12. Žiadosť o zníženie nájmu p. Kvetkovej Márii, Konzum Marika Malá Ida č.131
 13. Žiadosť MUDr. Juraja Vančíka CSc. Slnečnicová 50, Malá Ida o odkúpenie časti č. 1057/4, o výmere cca 50m2 vo vlastníctve obce Malá Ida
 14. Informácia o zmene Organizačnej štruktúry od 1.8.2019
 15. Rôzne:
 • informácia o prebiehajúcich a realizovaných prácach a projektoch v obci
 • rozšírenie obecného rozhlasu – ponuka
 • návrhy k zostaveniu rozpočtu na roky 2020-2022
 1. Diskusia
 2. Uznesenia
 3. Záver

PaedDr. Kallová Jana

starostka obce v.r.