Pozvánka na zasadnutie OZ 12.9.2023

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 12.09.2023 (utorok)

so začiatkom o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Rozpočtové opatrenia 
 7. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2023
 8. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu
 9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida
 10. Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Malá Ida – Šaca – prepojenie kanalizácie
 11. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
 12. Žiadosť p. Jurkovej Margity o vzdanie sa predkupného práva na p.č. CKN 1059/32, 1059/91 v k.ú. obce Malá Ida 
 13. Prenájom obecného bytu, Školská 7, Malá Ida
 14. Prevzatie inžinierskych stavieb do majetku obce od spoločnosti LAZY družstvo, Tajovského 17, Košice 
 15. Prenájom obecného majetku na umiestnenie stožiara s technológiou –stanice VEKS, na časť p.č. CKN 129/3 v k.ú. obce Malá Ida
 16. Delimitácia – ulica Pod Dúbravou 
 17. Správa kontrolórky obce Malá Ida Ing. Angely Michňovej o výsledkoch kontroly v roku 2022 v obci Malá Ida
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver