Pozvánka na zasadnutie OZ 10.06.2020

Starostka obce Malá Ida

Vás pozýva

na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

 dňa 10.06.2020 (v stredu)so začiatkom o 17.00 hod

v Kultúrnom dome v Malej Ide

Pozor !!!/zmena miesta/

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Správa o plnení uznesení
 6. Voľba  člena Komisie pre konflikt záujmu Bc. Richard Menzel
 7. Zriadenie alokovaného pracoviska Základnej školy v Malej Ide  v obci Šemšaň
 8. VZN 1/2020 O verejnom poriadku v obci Malá Ida
 9. VZN 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Predaj pozemku-schválenie  odpredaj Bc. Viktor Bernat a Bc. Lucia Bernatová,   Idanská 33,Malá Ida  LV 447,04420 Malá Ida E KN časť parcely p. č.82 o výmere 63m2 katastrálne územie Malá Ida
 11. Priamypredaj nehnuteľnosti časti  p. č. 1057/158,oddelenej geometrickým plánom č.143/2019  o výmere  50m2 orná pôda
 12. Ukončenie zmluvy o najmä bytu
 13. Správa o výsledku kontrol za 1.polrok 2020 a Plán kontrol na 2.polrok 2020
 14. Rozpočtové opatrenie 2/2020
 15. Stanovisko hlavnej kontrolórky –k Záverečnému  účtu  za rok 2019
 16. Záverečný účet obce Malá Ida  za rok 2019
 17. Rôzne:
 18. Diskusia
 19. Uznesenia
 20. Záver

Zabezpečenie potrebných protiepidemiologických opatrení pri zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malej Ide  s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za účasti poslancov Obecného zastupiteľstva, starostky obce, predkladateľov materiálov a nevyhnutných zamestnancov s dodržaním bezpečnostnej vzdialenosti všetkých prítomných a za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení dezinfikovanie rúk a dodržiavanie odstupov.

Všetci zúčastnení, vrátane verejnosti, sú povinní predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 a pred vstupom do Klubu mladých sa musia podrobiť meraniu telesnej teploty.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 dostanú všetci pred vstupom do Klubu  mladých. Verejnosť žiadame, aby sa v priebehu rokovania Obecného zastupiteĽstva zdržiavala v zadnej časti Klubu mladých, dodržiavala bezpečnostný odstup a rešpektovala všetky pokyny poverených osôb. Upozorňujeme, že vzhľadom na povinné dodržiavanie bezpečnostného odstupu je kapacita sály Klubu mladých  obmedzená. Prosíme verejnosť, aby sa kvôli preventívnym opatreniam, dostavili v  predstihu.