Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A 

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 11.03.2020 (v stredu)  so začiatkom o 16.00 hod

v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
  • voľba predsedu Komisie pre kultúru
  • menovanie člena Komisie pre kultúru
  • určenie sobášiaceho
 7. Osadenie spomaľovača na ulici Slnečnicová – petícia-vyjadrenie Dopravného inšpektorátu Košice-okolie
 8. Rozšírenie školského obvodu opätovná žiadosť obec Nováčany
 9. Kúpna zmluva medzi MI-home s.r.o Kovaľská 1,Košice Poľov 04015 obcou Malá Ida parcela registra C KN č.772/29 zastavaná plocha  429m2 katastrálne územie Malá Ida č.772/30 ostatná plocha katastrálne územie Malá Ida o výmere 178 m2 parcela č772/32 zastavaná plocha o výmere 738m2  katastrálne územie Malá Ida  prístupová miestna komunikácia ,SO 09 a verejné osvetlenie,č.940/10 zastavaná plocha 3m2, katastrálne územie Malá Ida č.940/11 zastavaná plocha 44m2, katastrálne územie Malá Ida ,č.940/25 zastavaná plocha 6m2 katastrálne územie Malá Ida,č.940/26 zastavaná plocha 54m2 katastrálne územie Malá Ida za 1 €
 10. Predaj pozemku-schválenie zámeru na odpredaj Bc. Viktor Bernat a Bc. Lucia Bernatová, Idanská LV 447,04420 Malá Ida E KN časť parcely p. č.82 o výmere 63m2 katastrálne územie Malá Ida
 11. Predaj pozemku Urbariát Malá Ida pozemkové spoločenstvo  parcela C KN č.107/2  katastrálne územie Malá Ida vo výmere 40m2
 12. Priamy  predaj nehnuteľnosti časti  p. č. 1057/158,oddelenej geometrickým plánom č.143/2019  o výmere  50m2 orná pôda
 13. Vecné bremeno v prospech obce Malá Ida od Urbariát Malá Ida pozemkové spoločenstvo  parcela C KN 773/1 na cyklochodník, ktorý je naplánovaný v UPD obce Malá Ida.
 14. Návrh na umiestnenie dopravných značiek
 15. Rozpočtové opatrenie 8, 9, 10, 11/2019
 16. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 17. Správa o vykonaných kontrolách Hlavnej kontrolórky za 2.polrok
 18. Rôzne:
  • Rozbor protiprávnej činnosti v katastri obce Malá Ida OO PZ Veľká Ida
  • Informácia o zrealizovaných investičných aktivitách v obci
  • Informácia o kultúrnych podujatiach v obci
  • Informácia o voľbe riaditeľa Základnej školy Malá Ida
  • Informácia o podnete p. Lucia Očkajáková
 19. Diskusia
 20. Uznesenia
 21. Záver