Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na ustanovujúce

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.11.2022 (utorok)

so začiatkom o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

I.ČASŤ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce v Malej Ide
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

II.ČASŤ

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu v súlade s § 13b ods. 1 zák. číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 6. Určenie platu starostky obce
 7. Určenie ďalších zástupcov na občianske obrady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Uznesenia
 11. Záver