Voľné pracovné miesto

Týmto si Vás dovoľujem informovať, že Školská jedáleň, Jedlikova 11, Košice, stredoškolský internát, prijme do pracovného pomeru kuchárku.

Voľné pracovné miesta

LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša hľadá do tímu Kuchár/-ka Sestra Opatrovateľ/-ky Ponúkaný plat podľa zaradenia a praxe.  K tomu príplatky za nočné, sviatky, soboty, nedele. Ďalšie benefity pre Čitať ďalej →

OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane a miestnych poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov žiada daňovníkov, aby si do 31. januára podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí v roku 2021 predali, kúpili, darovali nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Daňové priznanie je možné podať osobne na predpísanom tlačive do podateľne Obecného úradu a to v čase úradných hodín alebo elektronicky.

 

 

 

správca dane obec Malá Ida

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2021

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.12.2021                            (pondelok) so začiatkom o 16.30 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a Čitať ďalej →