Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Výberové konanie

OBEC MALÁ  IDA, Malá Ida Obec Malá Ida vyhlasuje  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Čitať ďalej →

Oznam – pokládka optického kábla

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch  budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii rozvodov verejných sietí(pokládka OPTICKÉHO KÁBLA), v častiach obce ul.Po Dúbravou, Hlavná od KE po ľavej strane,  Letná v zelenom páse od záp.strany.
Stavebné práce budú pozostávať v rozkopaní chodníkov a zelených plôch z titulu zrealizovania prípojky optických káblov. Všetky rozkopávky budú uvedené do pôvodného stavu. Pre úspešné zrealizovanie stavebných prác Vás  zdvorilo žiadame o trpezlivosť a pochopenie obmedzenia prechádzania peších po jednotlivých chodníkoch v lokalite a strpenie prác v zeleni pred domami. V prípade nejakej komplikácie kontaktujte stavbyvedúceho real.firmy p. Parcer Juraj tel.č.0905472391

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom podľa oznámení VSD,  v termínoch

27. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h

28. január 2020 od 08:10 h do 12:30 h

30. január 2020 od 08:00 h do 12:30 h