Oznamy
O Z N A M  o prenájme parcely

Urbariát Malá Ida – pozemkové spoločenstvo ponúka na dlhodobý prenájom parcelu registra „E“ č. 1066 z LV 524 v katastrálnom území Malá Ida s výmerou 38911m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast.

V prípade záujmu o prenájom je potrebné kontaktovať predsedníčku Urbariátu Malá Ida, Ing. Melániu Kožejovú, e-mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch:

e-mail: kozejova.melania@gmail.com

MT: 0907 928 566

Zmluvu o prenájme zabezpečí Urbariát.

Ochrana osobných údajov

V súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a novým Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú účinné od 25. 5. 2018 výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo) eviduje osobné údaje svojich členov iba na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v zmysle neskorších predpisov v rozsahu podľa §18 a §23 tohto zákona, ktoré sú verejne prístupné na portáli Katastra nehnuteľností v listoch vlastníctva.