Oznamy

O Z N A M

Výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že podiely zo zisku sa budú vyplácať 18.6.2022 od 9.00 do 14.00 v areáli Urbárskeho domu (Pizzeria Idanka, K ihrisku č. 24, Malá Ida).


O Z N A M

Urbariát Malá Ida ponúka na predaj palivové drevo, a to vyťažené drevo a drevo po ťažbe v lokalite Stavenčík.

  • Pri odpredaji vyťaženého dreva si záujemca zabezpečí nakládku dreva a jeho odvoz. Cena za 1m3 je 25,- €.
  • Pri odpredaji dreva po ťažbe si záujemca nachystá drevo podľa pokynov lesného hospodára Urbariátu a zabezpečí si nakládku dreva a jeho odvoz. Cena za 1m3 je 7,- €.

Záujemcovia sa môžu hlásiť lesnému hospodárovi Urbariátu, kontakt:

  • Jozef Varga, Idanská 1, Malá Ida, Mobil: 0907 945 626

Zverejnené 29.9.2021


Výzva na čistenie lesa

Výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo vyzýva členov pozemkového spoločenstva, aby sa zapojili do zberu popadaného dreva a pozostatkov po ťažbe v lesnom poraste Stavenčík.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť:

  • predsedníčke spoločenstva M. Kožejovej
  • lesnému hospodárovi spoločenstva J. Vargovi
  • správcovi pozemkov spoločenstva I. Birošovi
  • alebo iným členom výboru spoločenstva

Čistenie sa bude vykonávať po dohode s členmi výboru a za dohodnutých podmienok.

O Z N A M  o prenájme parcely

Urbariát Malá Ida – pozemkové spoločenstvo ponúka na dlhodobý prenájom parcelu registra „E“ č. 1066 z LV 524 v katastrálnom území Malá Ida s výmerou 38911m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast.

V prípade záujmu o prenájom je potrebné kontaktovať predsedníčku Urbariátu Malá Ida, Ing. Melániu Kožejovú, e-mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch:

e-mail: kozejova.melania@gmail.com

MT: 0904928566

Zmluvu o prenájme zabezpečí Urbariát.

Ochrana osobných údajov

V súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a novým Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú účinné od 25. 5. 2018 výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo) eviduje osobné údaje svojich členov iba na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v zmysle neskorších predpisov v rozsahu podľa §18 a §23 tohto zákona, ktoré sú verejne prístupné na portáli Katastra nehnuteľností v listoch vlastníctva.

Vyplácanie podielov zo zisku za rok 2018

Členovia, ktorí chcú mať vyplácané podiely na účet v banke, musia číslo účtu doručiť Urbariátu na tlačive „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktoré je prístupné na internetovej stránke obce Malá Ida v záložke „Oznamy“. V minulosti poskytnuté čísla účtov nemôžu byť bez písomného súhlasu podielnika používané.