Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

  • Názov zamestnávateľa: Základná škola Malá Ida
  • Adresa: Školská 10, 044 20 Malá Ida
  • Kontakt: zsmalaida@gmail.com
  • Telefón: 0556970124, 0915905046

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia Matematika, Chémia Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné súvisiace požiadavky:

  • pracovný pomer na dobu určitú od 04. 04. 2018 do 30.06.2018
  • žiadosti zasielať na mailovú adresu školy do 20.03. 2018.

V Malej Ide, dňa 07.03.2018                                       RNDr. Katarína Vojkovská- riaditeľka ZŠ Malá Ida, v.r.