OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane a miestnych poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov žiada daňovníkov, aby si do 31. januára podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí v roku 2022 predali, kúpili, darovali nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Daňové priznanie je možné podať osobne na predpísanom tlačive do podateľne Obecného úradu a to v čase úradných hodín alebo elektronicky.

správca dane obec Malá Ida