Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia finančná a sociálna

 • prejednáva návrh rozpočtu obce
 • posudzuje žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce právnickým a fyzickým osobám
 • prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva

Komisia pre kultúru

 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne
 • spolupôsobí pri vydávaní obecných novín

Komisia pre šport, životné prostredie a na ochranu verejného poriadku

 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne
 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
 • spolupôsobí pri prevencii povodní

Komisia pre výstavbu

 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií

Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Malá Ida

 • vybavovanie sťažností smerujúcich proti činnosti starostu obce Malá Ida pri výkone samosprávnych činností v zákonnej lehote
 • vybavovanie sťažností smerujúcich proti činnosti hlavného kontrolóra obce Malá Ida v zákonnej lehote
 • vybavovanie sťažností smerujúcich proti činnosti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva obce Malá Ida v zákonnej lehote
 • vybavovanie činností smerujúcich proti činnosti obecného zastupiteľstva obce Malá Ida v zákonnej lehote