OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane a miestnych poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov žiada daňovníkov, aby si do 31. januára podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí v roku 2022 predali, kúpili, darovali nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Daňové priznanie je možné podať osobne na predpísanom tlačive do podateľne Obecného úradu a to v čase úradných hodín alebo elektronicky.

správca dane obec Malá Ida

VVS – mimoriadne odpočty vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje,  že  v dňoch 16.01.2023 – 17.01.2023  v čase od 8,00 hod. do 14,00  hod. bude vykonávať v obci Malá  Ida  mimoriadne odpočty vodomerov, v súvislosti so zmenou ceny za vodné a stočné s účinnosťou  od 01.01.2023.  Prosíme Vás o vyhlásenie v rozhlase, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty k odpočtu (vyťahali vodu zo šácht a pod.)

Za spoluprácu ďakujeme.

Odstraňovanie poruchy VVS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí je dňa 04.01.2023 od 0:00 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre obec Malá Ida, konkrétne len pre ulicu Brusnicová.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.