Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

 • Malá Ida, ČOM: 0000035277, EIC: 24ZVS0000015498W v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD

 • OBEC MALÁ IDA v úseku: celé ulice K ihrisku, Idanská, Vodná, Družstevná, Letná v termíne

13. marec 2019 od 07:50 h do 12:30 h

Oznámenie z VSD

Uznesenie č. 5/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Malá Ida  v súlade s §18a ods. 2 a následných zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Ida , a to 21.marca  2019,
 • schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,20s nástupom od 3.4.2019
 • určuje:

A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Malá Ida :

 1. Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko 3 – kontaktné údaje (mail, telefón)
 2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
 3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole
 4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 5. Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 7.3.2019, do 12:00 hod.

Adresa doručenia prihlášky:

Obecný Úrad Malá Ida ,Hlavná 11,004420 s označením „Voľba hlavného kontrolóra neotvárať“

Súčasťou prihlášky sú:

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť

 

Milí občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC MALÁ IDA v úseku: ul. Lipová č.d. 1, 4, č.d 448, 468, 478, 506, 550:

22. február 2019 od 08:00 h do 13:30 h

eVSD_-_Planovane_prerusenie_distribucie_elektriny

Výzva na podávanie daňového priznania

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2018 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná na Okresnom úrade, odbor katastrálny k 1.1.2019
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2018
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2018
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2018 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2019 potrebné doklady uvedené vo VZN č.5/2018 a  to    v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú viac ako 90 dní  pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.