Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 09.08.2018 (štvrtok)

so začiatkom o 17.00 hod v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Písomná správa o plnení uznesení
 6. Predaj p.č. 637/3 v k.ú. obce Malá Ida o výmere 92 m2 Ing. Karine Brdárskej a Ing. Jozefovi Kubovovi, Jantárova 2, Košice
 7. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Malá Ida
 8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018
 9. Určenie rozsahu výkonu starostu na celé funkčné obdobie 2018 – 2022
 10. VI. a VII. rozpočtové opatrenie, čerpanie rozpočtu za I. polrok 2018
 11. Majetkovo-právne vysporiadanie dažďovej kanalizácie v lokalite „Lazy“
 12. Majetkovo-právne vysporiadanie chodníka na Bukoveckej ulici
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na II. polrok 2018
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenia
 17. Záver