Urbariát Malá Ida

URBARIÁT Malá Ida – pozemkové spoločenstvo

pozýva svojich členov na

Členskú schôdzu

Členská schôdza sa uskutoční dňa 17.2.2018 (sobota) o 10.00 hod. v Kultúrnom dome obce Malá Ida s týmto programom:

Program:

Správa o činnosti spoločenstva, voľby do výboru a dozornej rady, správa o hospodárení za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, schválenie účtovnej závierky za rok 2017, schválenie návrhu na rozdelenie zisku, vyhlásenie výsledkov volieb, diskusia, uznesenie, záver.

Prezentácia členov Spoločenstva bude od 9.00 – 10.00 hod.

O občerstvenie je postarané.