Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na ustanovujúce

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2018  (utorok)

so začiatkom o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Malej Ide

 

I.ČASŤ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu starostky obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení starostke obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

II.ČASŤ

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu v súlade s § 13b ods. 1 zák. číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 6. Určenie platu starostky obce
 7. Určenie ďalších zástupcov na občianske obrady
 8. Diskusia a rôzne
 9. Záver