Strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″

V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Malá Ida zverejňuje strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″.

Do dokumentu je možné nahliadnuť po dobu 14 dní, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Malej Ide v čase úradných hodín.

V Malej Ide 24.10.2017

OZNAM

Elektronická adresa obce Malá Ida na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.novembra 2017

obecmalaida@stonline.sk

UPOZORNENIE!

Za posledné obdobie zaznamenávame  zvýšený počet prípadov nedodržiavania podmienok držania psov v našej obci, ktoré stanovuje zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2015 obce Malá Ida o  podmienkach držania psov na území obce Malá Ida. Voľný pohyb je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok. Niektorí majitelia psov však stále tieto nariadenia nerešpektujú a po uliciach sa pohybujú psi, ktorí môžu ohrozovať životy a zdravie obyvateľov obce a tiež návštevníkov našej obce, ako aj zanedbávajú povinnosť odstraňovať  výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, hlavne na verejnej zeleni v obci, futbalovom ihrisku a v priestoroch tunajšej základnej školy.  Prosíme občanov, aby rešpektovali  vyššie uvedený zákon č. 282/2002  a VZN č. 2/2015 obce Malá Ida.

OZNAM!

Upozorňujeme, že je prísny zákaz vypúšťania septikov, odpadových vôd a olejov do potokov. V opačnom prípade budú zistenia nahlásené na OÚ Košice-okolie, Odbor životného prostredia.

OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane z nehnuteľností Vám oznamuje, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa si môžete prevziať a uhradiť na obecnom úrade v úradných hodinách.