Komunálny odpad

O vývoz komunálneho odpadu sa v súčasnosti stará spoločnosť Fúra s.r.o. Spoločnosť vyváža komunálny odpad z nádob označených samolepkou s názvom spoločnosti. Vývoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu (pet fľaše, papier, sklo a elektroodpad) sa vykonáva podľa rozpisu.

 

Zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu v areáli ČOV

Zber sa realizuje v období od 31. marca 2018 do 3. novembra 2018.

Zber sa realizuje počas týchto dní:

  • v stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.
  • v piatok od 11:00 hod. do 14:00 hod.
  • v sobotu od 13:00 hod. do 16:00 hod.

JE PRÍSNY ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ V AREÁLI ČOV MIMO DNÍ NA TO URČENÝCH A MIMO NÁDOB /VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV NA TO URČENÝCH!

 Podľa Všeobecného nariadenia obce č. 8/2015 účinného od 1.1.2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Ida platí v obci Malá Ida táto sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov:

  • sadzba poplatku sa stanovuje vo výške 0,020 Eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

JE PRÍSNY ZÁKAZ ZMIEŠAVANIA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU S NADROZMERNÝM ODPADOM ALEBO S KOMUNÁLNYM ODPADOM!

ODPAD JE MOŽNÉ PREVZIAŤ IBA OD OBČANA S TRVALÝM POBYTOM V OBCI MALÁ IDA!