Oznámenie o začatí obstarávania ZMENA DOPLNKOV č.1 územného plánu obce Malá Ida

  • V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že obec Malá Ida dňom 01.03.2018 začala obstarávanie zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Malá Ida.
  • Vyzývame občanov obce, občianske združenia a občianske iniciatívy na účasť v príprave územného plánu obce, aby v termíne do 16.04.2018 poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, vyslovenie požiadaviek, námetov a odporúčaní pre riešenie v územnom pláne.
  • Žiadame dotknuté obce, inštitúcie, organizácie, fyzické a právnické osoby v termíne najneskôr do 30 dní od vyvesenia tohto oznámenia o poskytnutie podkladov a informácií o stave územia v hraniciach katastrálneho územia obce Malá Ida, o rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Zároveň Vás žiadame o poskytnutie podkladov, vymedzených v Stavebnom zákone ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry, podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva a pod. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú ako podklady pri spracovaní územného plánu obce.

Strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″

V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Malá Ida zverejňuje strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″.

Do dokumentu je možné nahliadnuť po dobu 14 dní, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Malej Ide v čase úradných hodín.

V Malej Ide 24.10.2017

OZNAM

Elektronická adresa obce Malá Ida na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.novembra 2017

obecmalaida@stonline.sk

UPOZORNENIE!

Za posledné obdobie zaznamenávame  zvýšený počet prípadov nedodržiavania podmienok držania psov v našej obci, ktoré stanovuje zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2015 obce Malá Ida o  podmienkach držania psov na území obce Malá Ida. Voľný pohyb je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok. Niektorí majitelia psov však stále tieto nariadenia nerešpektujú a po uliciach sa pohybujú psi, ktorí môžu ohrozovať životy a zdravie obyvateľov obce a tiež návštevníkov našej obce, ako aj zanedbávajú povinnosť odstraňovať  výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, hlavne na verejnej zeleni v obci, futbalovom ihrisku a v priestoroch tunajšej základnej školy.  Prosíme občanov, aby rešpektovali  vyššie uvedený zákon č. 282/2002  a VZN č. 2/2015 obce Malá Ida.